Медицинский диетологический центр здоровья и вкусной диеты

Правила предоставления услуг

Публічний Договір

про надання медичних послуг

 

м. Дніпро    «01» лютого 2020 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄТ ЦЕНТР», надалі – Виконавець, в особі директора Сібіль Е.О. що діє згідно статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб (далі — Пацієнти), разом — Сторони, на підставі цього договору (далі — Договір) на наступних умовах:

  1. Визначення термінів

1.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець — Суб’єкт господарювання, який надає медичні послуги, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій.

Контактні дані: ТОВ “ ДІЄТ ЦЕНТР ”

Адреса: місце провадження діяльності.

Телефони +38066 430-80-91, +38067 562-05-15

e-mail вказаний на Інтернет-сайті Виконавця.

Договір – Публічний договір про надання медичних послуг, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем.

Додаткові послуги — послуги Виконавця, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Пацієнтом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Інтернет-сайт — інтернет-ресурс Виконавця за доменною адресою: https://dietcenter.com.ua/

Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем та зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

Медичне втручання — це застосування Виконавцем методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм Пацієнта, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю Пацієнта. У тому випадку, коли медичне втручання пов’язане з ризиком для здоров’я Пацієнта, воно допускається лише в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується у разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я Пацієнта іншими методами неможливе.

Пацієнт — особа, що уклала з Виконавцем договір про надання Послуги.

Правила надання послуг (Правила надання послуг клініки доктора Бровко) — порядок та інші умови надання послуг виконавцем пацієнтам. Правила надання послуг клініки доктора Бровко розміщені на Інтернет-сайті.

Персональний план (персональна програма) – індивідуалізований перелік, види та графік послуг, наданий Виконавцем Пацієнту за результатом звернення про надання послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Інтернет-сайті та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Пацієнтом Реєстраційної картки, початок фактичного використання Послуг, оплата рахунку чи інші дії встановлені законом.

Послуги — медичні послуги, які надаються Виконавцем Пацієнтам у відповідності до діючого Переліку послуг. Перелік послуг, їх ціна та інша інформація щодо них наведені в Тарифному плані, що розміщений на Інтернет-сайті.

Тарифний план — затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.

1.2.  Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства Україні про охорону здоров’я».

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Пацієнтам медичних послуг.

1.4. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет- сайті.

Для Пацієнта Договір є обов’язковим з моменту, що настав раніше: здійснення оплати послуг Виконавця за Договором або фактичного прийняття наданих послуг.

Публічний договір для Пацієнтів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Пацієнту на підставі Договору, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання договору.

1.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

Умови Договору викладені у тексті договору та в умовах Тарифних планів для Пацієнтів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства.

Договір, зокрема, Тарифний план, може бути змінений Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнтів на Інтернет-сайті або у інших засобах масової інформації.

У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну.

Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

1.11. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами та обов’язками пацієнта медичного закладу, передбаченими чинним законодавством України.

1.12. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами надання Послуг та Тарифним планом, розміщеними на Інтернет-сайті.

1.13. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку. визначеному чинним законодавством України.

1.14. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду на медичне втручання. Виконавець має право відмовити Пацієнту в наданні послуг в разі відмови Пацієнта від надання згоди на медичне втручання, зокрема, в разі відмови від підписання письмової згоди на медичне втручання.

1.15. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду і просить Виконавця надсилати інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця. У разі, якщо Пацієнт заперечує чи не згоден з отриманням зазначених повідомлень, він зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця про відмову від розсилки. До отримання Виконавцем такого повідомлення про відмову від розсилки, отримані від Виконавця повідомлення не можуть вважатися спам-розсилкою чи іншими повідомленнями, що надсилаються Виконавцем Пацієнту без згоди Пацієнта. Про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами), Пацієнт зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

   2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення медичного огляду та лікування Пацієнта, а Пацієнт — прийняти і оплатити такі послуги.

2.2. Види та обсяги надання послуг викладені у Тарифному плані який є додатком до цього договору. Види та обсяги послуг, що надаються конкретному Пацієнту можуть коригуватися в залежності від стану здоров’я такого Пацієнта.

   3. Якість послуг

3.1. Виконавець повинен надати Пацієнту передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає законодавству України.

   4. Ціна договору

4.1. Ціна послуг викладена у Тарифних планах, які є невід’ємним додатком до Договору та розміщені на Інтернет-сайті.

   5. Порядок здійснення оплати

5.1. Оплата послуг за Договором здійснюється авансовими (попереднім) платежем у розмірі 100% ціни відповідної послуги, якщо інше не буде письмово узгоджено сторонами.

5.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Пацієнтом на банківський рахунок Виконавця, що зазначений в реквізитах Договору. Форма розрахунку – оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, банківську карточку або в касу Виконавця у вигляді передоплати.

5.3. Ціна послуг встановлюється та оплачується Пацієнтом згідно Тарифного плану, чинного на день фактичного здійснення оплати.

Ціна оплачених послуг не може бути переглянута Виконавцем та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

5.4. У разі відмови Пацієнта від отримання сплачених послуг, до моменту початку їх фактичного надання, Пацієнт сплачує всі витрати, які Виконавець поніс у зв’язку з підготовкою до надання таких послуг.

5.15. Пацієнт не має права відмовитись від оплати фактично наданих послуг. Клініка має право не надавати послуги, які не оплачено Пацієнтом.

5.16. Якщо з вини Виконавця, зокрема, у разі відмови Виконавця від договору, послуги надаються Пацієнту не у повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених послуг відшкодовується Пацієнту протягом 15-ти робочих днів відповідно до вимог закону та цього договору.

5.17. Якщо неможливість надання послуг у повному обсязі виникла з вини/ініціативи Пацієнта, чим порушено умови даного Договору та(або) вимоги Правил, вартість ненаданих та сплачених медичних послуг Пацієнту не відшкодовується.

5.18. В усіх випадках, коли вартість частково (фактично) наданих послуг не визначена умовами Договору, в тому числі, коли послугу надано не в повному обсязі, вартість фактично наданих послуг визначається згідно затверджених Виконавцем тарифів, станом на день надання таких послуг.

5.19. Крім випадку, передбаченого п.п. 5.16, 5.17 цього договору, Пацієнт має право на повернення раніше сплачених коштів у повному обсязі виключно в разі, якщо Пацієнт не отримав або не почав отримувати жодну з послуг Виконавця протягом строку надання послуг встановленого Виконавцем для Пацієнта у відповідному персональному плану (персональній програмі).

   6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги Виконавцем надаються відповідно до Правил надання послуг, що розміщені на Інтернет-сайті.

6.2. Послуги Виконавцем надаються за умови надання Пацієнтом чи його уповноваженими особами Інформованої згоди. Послуги надаються Виконавцем за умови пред’явлення Пацієнтом паспорта, для ідентифікації особи.

6.3. Передача Пацієнту Виконавцем наданих послуг здійснюється в день їх фактичного отримання.

6.4. В разі, якщо Пацієнт після фактичного отримання послуг не заявить мотивовану відмову від прийому послуг, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом без застережень і без претензій.

6.5. У разі надходження мотивованої відмови Пацієнта від прийому послуг Сторонами складається Акт з урахуванням необхідних дій і зазначенням строків для їх виконання.

6.6. Місце надання послуг: за фактичним місцезнаходження Виконавця.

6.7. Послуги за кожним отриманим Пацієнтом від Виконавця персональним планом (персональною програмою) повинні бути отримані (спожиті) Пацієнтом протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом такого персонального плану (персональної програми).

В разі, якщо протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом персонального плану (персональної програми), послуги за таким персональним планом (персональною програмою) з вини/ініціативи Пацієнта, надані Пацієнту лише частково (не у повному обсязі), надання послуг за  таким персональним планом (персональною програмою) припиняється, раніше сплачені кошти (повністю чи частково) не повертаються, а зараховуються Виконавцю в якості відшкодування понесених витрат на резервування персоналу, матеріалів і обладнання.

   7. Права та обов’язки сторін

7.1. Пацієнт зобов’язаний:

— з’явитися до місця отримання послуг в час та порядку, визначеним Виконавцем та Правилами надання послуг, розміщеними на Інтернет-сайті;

— повідомити Виконавцеві достовірні дані про себе та надати документ, який посвідчує особу Пацієнта;

 — на всіх документах, на яких Пацієнт ставить особистий підпис, вказувати своє прізвище та ініціали;

— надати Виконавцю повну (відому) інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність інфекційних, хронічних та інших захворювань, наявність медичних протипоказань, наявність алергії та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та проведення лікування;

— ознайомитись із Правилами надання послуг, та дотримуватися їх вимог, протягом дії Договору, у тому числі під час замовлення та отримання послуг, обміну інформацією, а також в усіх випадках перебування Пацієнта в місці отримання послуг;

— не розголошувати Третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та(або) являється конфіденційною інформацією;

— дотримуватись рекомендацій, вказівок, лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, дієтологічних рекомендацій Виконавця та отриманої дієти;

— в разі отримання направлення від Виконавця на прийом до іншого відповідного лікаря, відвідати такого лікаря та надати Виконавцю відповідні результати (висновок, рекомендації, результати аналізів, тощо);

— надавати отримані у третіх осіб в період лікування у Виконавця результати лабораторних досліджень, аналізів та висновки інших спеціалістів щодо стану здоров’я;

— регулярно повідомляти (інформувати) Виконавця про стан здоров’я, самопочуття або будь-яких його змінах;

— попередньо узгоджувати з Виконавцем вживання не передбачених дієтою продуктів та їжі, вживання алкоголю;

— усунути безконтрольне самолікування;

— своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;

— про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) від Виконавця невідкладно письмово повідомляти Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

— приймати надані послуги, в разі відсутності зауважень.

7.2. Пацієнт має право:

— достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його письмово;

— контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

— у разі, якщо Виконавець не виконує зобов’язання за Договором, Пацієнт має право відмовитись від договору, про що письмово повідомляє Виконавця.

7.3. Виконавець зобов’язаний:

— надати послуги у строки, встановлені цим Договором;

— надати послуги, якість яких відповідає умовам, установленим р. 3 цього Договору;

— здійснювати повідомлення Пацієнтів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 1 днів до дня здійснення вищевказаних змін;

— на вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо;

— відмовити Пацієнту у виготовленні повторного (дублюючого) курсу лікування без додаткового обстеження Пацієнта та дотримання Пацієнтом інших умов, передбачених цим Договором.

7.4. Виконавець має право:

— з метою покращення якості обслуговування здійснювати аудіо-, відеозапис прийому Пацієнта в реєстратурі, а також в залі очікування;

— надсилати Пацієнту  інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлення, Telegramповідомлення (повідомлення іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця;

— визначати тривалість, обсяг та інші характеристики своїх послуг;

— за наявності медичних підстав та застережень, у тому числі, виявлених в процесі надання послуг, відмовити Пацієнту в у наданні або продовженні надання послуг (призупинити їх надання) і, за необхідності, надати рекомендації та направлення на прийом до іншого відповідного лікаря;

— своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

— отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

— відмовити у наданні послуг Замовнику в будь-який момент, в наступних випадках:

7.5. Сторони зобов’язані виконувати взяті на себе зобов’язання належним чином відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Пацієнта у разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму (у тому числі, призначеної дієти).

7.6. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

   8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування, а також за негативні наслідки, які виникли при лікуванні в разі:

8.2.1. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

8.2.2. Умовчування чи несвоєчасного надання Пацієнтом інформації про стан свого здоров’я, у т.ч. про особливості організму Пацієнта щодо взаємодії з лікарськими засобами, особисту несумісність, наявність захворювань, тощо.

8.2.3. Надання Пацієнтом інформації з інших лікувальних закладів, які не відповідають фактичному стану здоров’я Пацієнта.

8.2.4. Недотримання Пацієнтом призначеного курсу лікування, приписів, рекомендацій лікаря.

8.2.5. Порушення Пацієнта Правил надання послуг, розміщених на Інтернет-сайті.

8.3. У разі прострочення оплати за Договором,  винна Сторона виплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої до сплати суми за кожен день прострочення.

8.4. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Інтернет-сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Інтернет-сайті.8.5. Виконавець не несе відповідальності за самовільне повторне без письмового узгодження з Виконавцем та/або у строки (період), не погоджені з Виконавцем використання (впровадження) Пацієнтом раніше отриманого курсу лікування. Пацієнт поінформований, що використання (впровадження) отриманого від Виконавця курсу лікування повинно здійснюватися суворо у строки та порядок, узгоджені з Виконавцем, а порушення Пацієнтом цього застереження може бути небезпечним для життя та здоров’я Пацієнта.

   9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили , повинна не пізніше ніж протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого п. 9.2, Сторона, винна в цьому, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням.

Неповідомлення відповідно до п. 9.2. цього Договору та ненадання відповідної довідки позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор, як обставини, що звільняють від відповідальності

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

   10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов ‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

   11. Інші умови

11.1. Інформація, яка стала відома Сторонам під час виконання Договору, є конфіденційною, і жодна із Сторін не буде розголошувати відомості, що стосуються укладання та виконання Договору, без письмового дозволу іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.

Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на цьому сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на сайті.

Виконавець інформує, що історії успіху Пацієнтів публікуються за їх письмовою згодою. Всі опубліковані результати, досягнуті Пацієнтами Виконавця, суто індивідуальні, пов’язані з кількістю докладених зусиль Пацієнтом, виконанням рекомендацій фахівців Виконавця, медичними показниками і індивідуальними особливостями організму, в зв’язку з чим Виконавець не гарантує досягнення таких же результатів у інших людей, так само як і не гарантує результатів зниження ваги в короткі терміни, тому що Виконавець опирається в своїй діяльності на безпечні допустимі фізіологічні норми зниження ваги для чоловіків і жінок, а так само на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

11.3. Неповнолітні Пацієнти приймаються лише у присутності їх батьків. Батьки надають згоду на медичне втручання щодо своїх дітей – неповнолітніх Пацієнтів.

   12. Місцезнаходження та банківські реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДІЄТ ЦЕНТР”

м. Дніпро, вул Шевченка буд 37

р\р UA483052990000026009050319433 ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

Код ЄДРПОУ  37989452

Публічний Договір

про надання медичних послуг

 

м. Дніпро    «01» лютого 2020 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄТ КЛУБ», надалі – Виконавець, в особі директора Сібіль Е.О. що діє згідно статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб (далі — Пацієнти), разом — Сторони, на підставі цього договору (далі — Договір) на наступних умовах:

  1. Визначення термінів

1.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець — Суб’єкт господарювання, який надає медичні послуги, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій.

Контактні дані: ТОВ “ДІЄТ КЛУБ”

Адреса: місце провадження діяльності.

Телефони +38066 430-80-91, +38067 562-05-15

e-mail вказаний на Інтернет-сайті Виконавця.

Договір – Публічний договір про надання медичних послуг, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем.

Додаткові послуги — послуги Виконавця, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Пацієнтом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Інтернет-сайт — інтернет-ресурс Виконавця за доменною адресою: https://dietcenter.com.ua/

Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем та зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

Медичне втручання — це застосування Виконавцем методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм Пацієнта, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю Пацієнта. У тому випадку, коли медичне втручання пов’язане з ризиком для здоров’я Пацієнта, воно допускається лише в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується у разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я Пацієнта іншими методами неможливе.

Пацієнт — особа, що уклала з Виконавцем договір про надання Послуги.

Правила надання послуг (Правила надання послуг клініки доктора Бровко) — порядок та інші умови надання послуг виконавцем пацієнтам. Правила надання послуг клініки доктора Бровко розміщені на Інтернет-сайті.

Персональний план (персональна програма) – індивідуалізований перелік, види та графік послуг, наданий Виконавцем Пацієнту за результатом звернення про надання послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Інтернет-сайті та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Пацієнтом Реєстраційної картки, початок фактичного використання Послуг, оплата рахунку чи інші дії встановлені законом.

Послуги — медичні послуги, які надаються Виконавцем Пацієнтам у відповідності до діючого Переліку послуг. Перелік послуг, їх ціна та інша інформація щодо них наведені в Тарифному плані, що розміщений на Інтернет-сайті.

Тарифний план — затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.

1.2.  Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства Україні про охорону здоров’я».

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Пацієнтам медичних послуг.

1.4. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет- сайті.

Для Пацієнта Договір є обов’язковим з моменту, що настав раніше: здійснення оплати послуг Виконавця за Договором або фактичного прийняття наданих послуг.

Публічний договір для Пацієнтів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Пацієнту на підставі Договору, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання договору.

1.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

Умови Договору викладені у тексті договору та в умовах Тарифних планів для Пацієнтів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства.

Договір, зокрема, Тарифний план, може бути змінений Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнтів на Інтернет-сайті або у інших засобах масової інформації.

У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну.

Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

1.11. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами та обов’язками пацієнта медичного закладу, передбаченими чинним законодавством України.

1.12. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами надання Послуг та Тарифним планом, розміщеними на Інтернет-сайті.

1.13. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку. визначеному чинним законодавством України.

1.14. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду на медичне втручання. Виконавець має право відмовити Пацієнту в наданні послуг в разі відмови Пацієнта від надання згоди на медичне втручання, зокрема, в разі відмови від підписання письмової згоди на медичне втручання.

1.15. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду і просить Виконавця надсилати інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця. У разі, якщо Пацієнт заперечує чи не згоден з отриманням зазначених повідомлень, він зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця про відмову від розсилки. До отримання Виконавцем такого повідомлення про відмову від розсилки, отримані від Виконавця повідомлення не можуть вважатися спам-розсилкою чи іншими повідомленнями, що надсилаються Виконавцем Пацієнту без згоди Пацієнта. Про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами), Пацієнт зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

   2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення медичного огляду та лікування Пацієнта, а Пацієнт — прийняти і оплатити такі послуги.

2.2. Види та обсяги надання послуг викладені у Тарифному плані який є додатком до цього договору. Види та обсяги послуг, що надаються конкретному Пацієнту можуть коригуватися в залежності від стану здоров’я такого Пацієнта.

   3. Якість послуг

3.1. Виконавець повинен надати Пацієнту передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає законодавству України.

   4. Ціна договору

4.1. Ціна послуг викладена у Тарифних планах, які є невід’ємним додатком до Договору та розміщені на Інтернет-сайті.

   5. Порядок здійснення оплати

5.1. Оплата послуг за Договором здійснюється авансовими (попереднім) платежем у розмірі 100% ціни відповідної послуги, якщо інше не буде письмово узгоджено сторонами.

5.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Пацієнтом на банківський рахунок Виконавця, що зазначений в реквізитах Договору. Форма розрахунку – оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, банківську карточку або в касу Виконавця у вигляді передоплати.

5.3. Ціна послуг встановлюється та оплачується Пацієнтом згідно Тарифного плану, чинного на день фактичного здійснення оплати.

Ціна оплачених послуг не може бути переглянута Виконавцем та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

5.4. У разі відмови Пацієнта від отримання сплачених послуг, до моменту початку їх фактичного надання, Пацієнт сплачує всі витрати, які Виконавець поніс у зв’язку з підготовкою до надання таких послуг.

5.15. Пацієнт не має права відмовитись від оплати фактично наданих послуг. Клініка має право не надавати послуги, які не оплачено Пацієнтом.

5.16. Якщо з вини Виконавця, зокрема, у разі відмови Виконавця від договору, послуги надаються Пацієнту не у повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених послуг відшкодовується Пацієнту протягом 15-ти робочих днів відповідно до вимог закону та цього договору.

5.17. Якщо неможливість надання послуг у повному обсязі виникла з вини/ініціативи Пацієнта, чим порушено умови даного Договору та(або) вимоги Правил, вартість ненаданих та сплачених медичних послуг Пацієнту не відшкодовується.

5.18. В усіх випадках, коли вартість частково (фактично) наданих послуг не визначена умовами Договору, в тому числі, коли послугу надано не в повному обсязі, вартість фактично наданих послуг визначається згідно затверджених Виконавцем тарифів, станом на день надання таких послуг.

5.19. Крім випадку, передбаченого п.п. 5.16, 5.17 цього договору, Пацієнт має право на повернення раніше сплачених коштів у повному обсязі виключно в разі, якщо Пацієнт не отримав або не почав отримувати жодну з послуг Виконавця протягом строку надання послуг встановленого Виконавцем для Пацієнта у відповідному персональному плану (персональній програмі).

   6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги Виконавцем надаються відповідно до Правил надання послуг, що розміщені на Інтернет-сайті.

6.2. Послуги Виконавцем надаються за умови надання Пацієнтом чи його уповноваженими особами Інформованої згоди. Послуги надаються Виконавцем за умови пред’явлення Пацієнтом паспорта, для ідентифікації особи.

6.3. Передача Пацієнту Виконавцем наданих послуг здійснюється в день їх фактичного отримання.

6.4. В разі, якщо Пацієнт після фактичного отримання послуг не заявить мотивовану відмову від прийому послуг, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом без застережень і без претензій.

6.5. У разі надходження мотивованої відмови Пацієнта від прийому послуг Сторонами складається Акт з урахуванням необхідних дій і зазначенням строків для їх виконання.

6.6. Місце надання послуг: за фактичним місцезнаходження Виконавця.

6.7. Послуги за кожним отриманим Пацієнтом від Виконавця персональним планом (персональною програмою) повинні бути отримані (спожиті) Пацієнтом протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом такого персонального плану (персональної програми).

В разі, якщо протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом персонального плану (персональної програми), послуги за таким персональним планом (персональною програмою) з вини/ініціативи Пацієнта, надані Пацієнту лише частково (не у повному обсязі), надання послуг за  таким персональним планом (персональною програмою) припиняється, раніше сплачені кошти (повністю чи частково) не повертаються, а зараховуються Виконавцю в якості відшкодування понесених витрат на резервування персоналу, матеріалів і обладнання.

   7. Права та обов’язки сторін

7.1. Пацієнт зобов’язаний:

— з’явитися до місця отримання послуг в час та порядку, визначеним Виконавцем та Правилами надання послуг, розміщеними на Інтернет-сайті;

— повідомити Виконавцеві достовірні дані про себе та надати документ, який посвідчує особу Пацієнта;

 — на всіх документах, на яких Пацієнт ставить особистий підпис, вказувати своє прізвище та ініціали;

— надати Виконавцю повну (відому) інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність інфекційних, хронічних та інших захворювань, наявність медичних протипоказань, наявність алергії та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та проведення лікування;

— ознайомитись із Правилами надання послуг, та дотримуватися їх вимог, протягом дії Договору, у тому числі під час замовлення та отримання послуг, обміну інформацією, а також в усіх випадках перебування Пацієнта в місці отримання послуг;

— не розголошувати Третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та(або) являється конфіденційною інформацією;

— дотримуватись рекомендацій, вказівок, лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, дієтологічних рекомендацій Виконавця та отриманої дієти;

— в разі отримання направлення від Виконавця на прийом до іншого відповідного лікаря, відвідати такого лікаря та надати Виконавцю відповідні результати (висновок, рекомендації, результати аналізів, тощо);

— надавати отримані у третіх осіб в період лікування у Виконавця результати лабораторних досліджень, аналізів та висновки інших спеціалістів щодо стану здоров’я;

— регулярно повідомляти (інформувати) Виконавця про стан здоров’я, самопочуття або будь-яких його змінах;

— попередньо узгоджувати з Виконавцем вживання не передбачених дієтою продуктів та їжі, вживання алкоголю;

— усунути безконтрольне самолікування;

— своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;

— про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) від Виконавця невідкладно письмово повідомляти Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

— приймати надані послуги, в разі відсутності зауважень.

7.2. Пацієнт має право:

— достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його письмово;

— контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

— у разі, якщо Виконавець не виконує зобов’язання за Договором, Пацієнт має право відмовитись від договору, про що письмово повідомляє Виконавця.

7.3. Виконавець зобов’язаний:

— надати послуги у строки, встановлені цим Договором;

— надати послуги, якість яких відповідає умовам, установленим р. 3 цього Договору;

— здійснювати повідомлення Пацієнтів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 1 днів до дня здійснення вищевказаних змін;

— на вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо;

— відмовити Пацієнту у виготовленні повторного (дублюючого) курсу лікування без додаткового обстеження Пацієнта та дотримання Пацієнтом інших умов, передбачених цим Договором.

7.4. Виконавець має право:

— з метою покращення якості обслуговування здійснювати аудіо-, відеозапис прийому Пацієнта в реєстратурі, а також в залі очікування;

— надсилати Пацієнту  інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлення, Telegramповідомлення (повідомлення іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця;

— визначати тривалість, обсяг та інші характеристики своїх послуг;

— за наявності медичних підстав та застережень, у тому числі, виявлених в процесі надання послуг, відмовити Пацієнту в у наданні або продовженні надання послуг (призупинити їх надання) і, за необхідності, надати рекомендації та направлення на прийом до іншого відповідного лікаря;

— своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

— отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

— відмовити у наданні послуг Замовнику в будь-який момент, в наступних випадках:

7.5. Сторони зобов’язані виконувати взяті на себе зобов’язання належним чином відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Пацієнта у разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму (у тому числі, призначеної дієти).

7.6. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

   8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування, а також за негативні наслідки, які виникли при лікуванні в разі:

8.2.1. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

8.2.2. Умовчування чи несвоєчасного надання Пацієнтом інформації про стан свого здоров’я, у т.ч. про особливості організму Пацієнта щодо взаємодії з лікарськими засобами, особисту несумісність, наявність захворювань, тощо.

8.2.3. Надання Пацієнтом інформації з інших лікувальних закладів, які не відповідають фактичному стану здоров’я Пацієнта.

8.2.4. Недотримання Пацієнтом призначеного курсу лікування, приписів, рекомендацій лікаря.

8.2.5. Порушення Пацієнта Правил надання послуг, розміщених на Інтернет-сайті.

8.3. У разі прострочення оплати за Договором,  винна Сторона виплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої до сплати суми за кожен день прострочення.

8.4. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Інтернет-сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Інтернет-сайті.8.5. Виконавець не несе відповідальності за самовільне повторне без письмового узгодження з Виконавцем та/або у строки (період), не погоджені з Виконавцем використання (впровадження) Пацієнтом раніше отриманого курсу лікування. Пацієнт поінформований, що використання (впровадження) отриманого від Виконавця курсу лікування повинно здійснюватися суворо у строки та порядок, узгоджені з Виконавцем, а порушення Пацієнтом цього застереження може бути небезпечним для життя та здоров’я Пацієнта.

   9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили , повинна не пізніше ніж протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого п. 9.2, Сторона, винна в цьому, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням.

Неповідомлення відповідно до п. 9.2. цього Договору та ненадання відповідної довідки позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор, як обставини, що звільняють від відповідальності

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

   10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов ‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

   11. Інші умови

11.1. Інформація, яка стала відома Сторонам під час виконання Договору, є конфіденційною, і жодна із Сторін не буде розголошувати відомості, що стосуються укладання та виконання Договору, без письмового дозволу іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.

Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на цьому сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на сайті.

Виконавець інформує, що історії успіху Пацієнтів публікуються за їх письмовою згодою. Всі опубліковані результати, досягнуті Пацієнтами Виконавця, суто індивідуальні, пов’язані з кількістю докладених зусиль Пацієнтом, виконанням рекомендацій фахівців Виконавця, медичними показниками і індивідуальними особливостями організму, в зв’язку з чим Виконавець не гарантує досягнення таких же результатів у інших людей, так само як і не гарантує результатів зниження ваги в короткі терміни, тому що Виконавець опирається в своїй діяльності на безпечні допустимі фізіологічні норми зниження ваги для чоловіків і жінок, а так само на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

11.3. Неповнолітні Пацієнти приймаються лише у присутності їх батьків. Батьки надають згоду на медичне втручання щодо своїх дітей – неповнолітніх Пацієнтів.

   12. Місцезнаходження та банківські реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДІЄТ КЛУБ”

м. Дніпро, вул Шевченка буд 37

р\р UA203052990000026003060807878 ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 38300568

Публічний Договір

про надання медичних послуг

 

м. Дніпро    «01» лютого 2020 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ ДІЄТ», надалі – Виконавець, в особі директора Сібіль Е.О. що діє згідно статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб (далі — Пацієнти), разом — Сторони, на підставі цього договору (далі — Договір) на наступних умовах:

  1. Визначення термінів

1.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець — Суб’єкт господарювання, який надає медичні послуги, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій.

Контактні дані: ТОВ “КЛУБ ДІЄТ”

Адреса: місце провадження діяльності.

Телефони +38066 430-80-91, +38067 562-05-15

e-mail вказаний на Інтернет-сайті Виконавця.

Договір – Публічний договір про надання медичних послуг, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем.

Додаткові послуги — послуги Виконавця, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Пацієнтом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Інтернет-сайт — інтернет-ресурс Виконавця за доменною адресою: https://dietcenter.com.ua/

Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем та зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

Медичне втручання — це застосування Виконавцем методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм Пацієнта, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю Пацієнта. У тому випадку, коли медичне втручання пов’язане з ризиком для здоров’я Пацієнта, воно допускається лише в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується у разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я Пацієнта іншими методами неможливе.

Пацієнт — особа, що уклала з Виконавцем договір про надання Послуги.

Правила надання послуг (Правила надання послуг клініки доктора Бровко) — порядок та інші умови надання послуг виконавцем пацієнтам. Правила надання послуг клініки доктора Бровко розміщені на Інтернет-сайті.

Персональний план (персональна програма) – індивідуалізований перелік, види та графік послуг, наданий Виконавцем Пацієнту за результатом звернення про надання послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Інтернет-сайті та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Пацієнтом Реєстраційної картки, початок фактичного використання Послуг, оплата рахунку чи інші дії встановлені законом.

Послуги — медичні послуги, які надаються Виконавцем Пацієнтам у відповідності до діючого Переліку послуг. Перелік послуг, їх ціна та інша інформація щодо них наведені в Тарифному плані, що розміщений на Інтернет-сайті.

Тарифний план — затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.

1.2.  Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства Україні про охорону здоров’я».

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Пацієнтам медичних послуг.

1.4. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет- сайті.

Для Пацієнта Договір є обов’язковим з моменту, що настав раніше: здійснення оплати послуг Виконавця за Договором або фактичного прийняття наданих послуг.

Публічний договір для Пацієнтів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Пацієнту на підставі Договору, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання договору.

1.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

Умови Договору викладені у тексті договору та в умовах Тарифних планів для Пацієнтів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства.

Договір, зокрема, Тарифний план, може бути змінений Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнтів на Інтернет-сайті або у інших засобах масової інформації.

У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну.

Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

1.11. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами та обов’язками пацієнта медичного закладу, передбаченими чинним законодавством України.

1.12. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами надання Послуг та Тарифним планом, розміщеними на Інтернет-сайті.

1.13. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку. визначеному чинним законодавством України.

1.14. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду на медичне втручання. Виконавець має право відмовити Пацієнту в наданні послуг в разі відмови Пацієнта від надання згоди на медичне втручання, зокрема, в разі відмови від підписання письмової згоди на медичне втручання.

1.15. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду і просить Виконавця надсилати інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця. У разі, якщо Пацієнт заперечує чи не згоден з отриманням зазначених повідомлень, він зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця про відмову від розсилки. До отримання Виконавцем такого повідомлення про відмову від розсилки, отримані від Виконавця повідомлення не можуть вважатися спам-розсилкою чи іншими повідомленнями, що надсилаються Виконавцем Пацієнту без згоди Пацієнта. Про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами), Пацієнт зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

   2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення медичного огляду та лікування Пацієнта, а Пацієнт — прийняти і оплатити такі послуги.

2.2. Види та обсяги надання послуг викладені у Тарифному плані який є додатком до цього договору. Види та обсяги послуг, що надаються конкретному Пацієнту можуть коригуватися в залежності від стану здоров’я такого Пацієнта.

   3. Якість послуг

3.1. Виконавець повинен надати Пацієнту передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає законодавству України.

   4. Ціна договору

4.1. Ціна послуг викладена у Тарифних планах, які є невід’ємним додатком до Договору та розміщені на Інтернет-сайті.

   5. Порядок здійснення оплати

5.1. Оплата послуг за Договором здійснюється авансовими (попереднім) платежем у розмірі 100% ціни відповідної послуги, якщо інше не буде письмово узгоджено сторонами.

5.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Пацієнтом на банківський рахунок Виконавця, що зазначений в реквізитах Договору. Форма розрахунку – оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, банківську карточку або в касу Виконавця у вигляді передоплати.

5.3. Ціна послуг встановлюється та оплачується Пацієнтом згідно Тарифного плану, чинного на день фактичного здійснення оплати.

Ціна оплачених послуг не може бути переглянута Виконавцем та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

5.4. У разі відмови Пацієнта від отримання сплачених послуг, до моменту початку їх фактичного надання, Пацієнт сплачує всі витрати, які Виконавець поніс у зв’язку з підготовкою до надання таких послуг.

5.15. Пацієнт не має права відмовитись від оплати фактично наданих послуг. Клініка має право не надавати послуги, які не оплачено Пацієнтом.

5.16. Якщо з вини Виконавця, зокрема, у разі відмови Виконавця від договору, послуги надаються Пацієнту не у повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених послуг відшкодовується Пацієнту протягом 15-ти робочих днів відповідно до вимог закону та цього договору.

5.17. Якщо неможливість надання послуг у повному обсязі виникла з вини/ініціативи Пацієнта, чим порушено умови даного Договору та(або) вимоги Правил, вартість ненаданих та сплачених медичних послуг Пацієнту не відшкодовується.

5.18. В усіх випадках, коли вартість частково (фактично) наданих послуг не визначена умовами Договору, в тому числі, коли послугу надано не в повному обсязі, вартість фактично наданих послуг визначається згідно затверджених Виконавцем тарифів, станом на день надання таких послуг.

5.19. Крім випадку, передбаченого п.п. 5.16, 5.17 цього договору, Пацієнт має право на повернення раніше сплачених коштів у повному обсязі виключно в разі, якщо Пацієнт не отримав або не почав отримувати жодну з послуг Виконавця протягом строку надання послуг встановленого Виконавцем для Пацієнта у відповідному персональному плану (персональній програмі).

   6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги Виконавцем надаються відповідно до Правил надання послуг, що розміщені на Інтернет-сайті.

6.2. Послуги Виконавцем надаються за умови надання Пацієнтом чи його уповноваженими особами Інформованої згоди. Послуги надаються Виконавцем за умови пред’явлення Пацієнтом паспорта, для ідентифікації особи.

6.3. Передача Пацієнту Виконавцем наданих послуг здійснюється в день їх фактичного отримання.

6.4. В разі, якщо Пацієнт після фактичного отримання послуг не заявить мотивовану відмову від прийому послуг, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом без застережень і без претензій.

6.5. У разі надходження мотивованої відмови Пацієнта від прийому послуг Сторонами складається Акт з урахуванням необхідних дій і зазначенням строків для їх виконання.

6.6. Місце надання послуг: за фактичним місцезнаходження Виконавця.

6.7. Послуги за кожним отриманим Пацієнтом від Виконавця персональним планом (персональною програмою) повинні бути отримані (спожиті) Пацієнтом протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом такого персонального плану (персональної програми).

В разі, якщо протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом персонального плану (персональної програми), послуги за таким персональним планом (персональною програмою) з вини/ініціативи Пацієнта, надані Пацієнту лише частково (не у повному обсязі), надання послуг за  таким персональним планом (персональною програмою) припиняється, раніше сплачені кошти (повністю чи частково) не повертаються, а зараховуються Виконавцю в якості відшкодування понесених витрат на резервування персоналу, матеріалів і обладнання.

   7. Права та обов’язки сторін

7.1. Пацієнт зобов’язаний:

— з’явитися до місця отримання послуг в час та порядку, визначеним Виконавцем та Правилами надання послуг, розміщеними на Інтернет-сайті;

— повідомити Виконавцеві достовірні дані про себе та надати документ, який посвідчує особу Пацієнта;

 — на всіх документах, на яких Пацієнт ставить особистий підпис, вказувати своє прізвище та ініціали;

— надати Виконавцю повну (відому) інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність інфекційних, хронічних та інших захворювань, наявність медичних протипоказань, наявність алергії та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та проведення лікування;

— ознайомитись із Правилами надання послуг, та дотримуватися їх вимог, протягом дії Договору, у тому числі під час замовлення та отримання послуг, обміну інформацією, а також в усіх випадках перебування Пацієнта в місці отримання послуг;

— не розголошувати Третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та(або) являється конфіденційною інформацією;

— дотримуватись рекомендацій, вказівок, лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, дієтологічних рекомендацій Виконавця та отриманої дієти;

— в разі отримання направлення від Виконавця на прийом до іншого відповідного лікаря, відвідати такого лікаря та надати Виконавцю відповідні результати (висновок, рекомендації, результати аналізів, тощо);

— надавати отримані у третіх осіб в період лікування у Виконавця результати лабораторних досліджень, аналізів та висновки інших спеціалістів щодо стану здоров’я;

— регулярно повідомляти (інформувати) Виконавця про стан здоров’я, самопочуття або будь-яких його змінах;

— попередньо узгоджувати з Виконавцем вживання не передбачених дієтою продуктів та їжі, вживання алкоголю;

— усунути безконтрольне самолікування;

— своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;

— про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) від Виконавця невідкладно письмово повідомляти Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

— приймати надані послуги, в разі відсутності зауважень.

7.2. Пацієнт має право:

— достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його письмово;

— контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

— у разі, якщо Виконавець не виконує зобов’язання за Договором, Пацієнт має право відмовитись від договору, про що письмово повідомляє Виконавця.

7.3. Виконавець зобов’язаний:

— надати послуги у строки, встановлені цим Договором;

— надати послуги, якість яких відповідає умовам, установленим р. 3 цього Договору;

— здійснювати повідомлення Пацієнтів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 1 днів до дня здійснення вищевказаних змін;

— на вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо;

— відмовити Пацієнту у виготовленні повторного (дублюючого) курсу лікування без додаткового обстеження Пацієнта та дотримання Пацієнтом інших умов, передбачених цим Договором.

7.4. Виконавець має право:

— з метою покращення якості обслуговування здійснювати аудіо-, відеозапис прийому Пацієнта в реєстратурі, а також в залі очікування;

— надсилати Пацієнту  інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлення, Telegramповідомлення (повідомлення іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця;

— визначати тривалість, обсяг та інші характеристики своїх послуг;

— за наявності медичних підстав та застережень, у тому числі, виявлених в процесі надання послуг, відмовити Пацієнту в у наданні або продовженні надання послуг (призупинити їх надання) і, за необхідності, надати рекомендації та направлення на прийом до іншого відповідного лікаря;

— своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

— отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

— відмовити у наданні послуг Замовнику в будь-який момент, в наступних випадках:

7.5. Сторони зобов’язані виконувати взяті на себе зобов’язання належним чином відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Пацієнта у разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму (у тому числі, призначеної дієти).

7.6. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

   8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування, а також за негативні наслідки, які виникли при лікуванні в разі:

8.2.1. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

8.2.2. Умовчування чи несвоєчасного надання Пацієнтом інформації про стан свого здоров’я, у т.ч. про особливості організму Пацієнта щодо взаємодії з лікарськими засобами, особисту несумісність, наявність захворювань, тощо.

8.2.3. Надання Пацієнтом інформації з інших лікувальних закладів, які не відповідають фактичному стану здоров’я Пацієнта.

8.2.4. Недотримання Пацієнтом призначеного курсу лікування, приписів, рекомендацій лікаря.

8.2.5. Порушення Пацієнта Правил надання послуг, розміщених на Інтернет-сайті.

8.3. У разі прострочення оплати за Договором,  винна Сторона виплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої до сплати суми за кожен день прострочення.

8.4. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Інтернет-сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Інтернет-сайті.8.5. Виконавець не несе відповідальності за самовільне повторне без письмового узгодження з Виконавцем та/або у строки (період), не погоджені з Виконавцем використання (впровадження) Пацієнтом раніше отриманого курсу лікування. Пацієнт поінформований, що використання (впровадження) отриманого від Виконавця курсу лікування повинно здійснюватися суворо у строки та порядок, узгоджені з Виконавцем, а порушення Пацієнтом цього застереження може бути небезпечним для життя та здоров’я Пацієнта.

   9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили , повинна не пізніше ніж протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого п. 9.2, Сторона, винна в цьому, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням.

Неповідомлення відповідно до п. 9.2. цього Договору та ненадання відповідної довідки позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор, як обставини, що звільняють від відповідальності

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

   10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов ‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

   11. Інші умови

11.1. Інформація, яка стала відома Сторонам під час виконання Договору, є конфіденційною, і жодна із Сторін не буде розголошувати відомості, що стосуються укладання та виконання Договору, без письмового дозволу іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.

Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на цьому сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на сайті.

Виконавець інформує, що історії успіху Пацієнтів публікуються за їх письмовою згодою. Всі опубліковані результати, досягнуті Пацієнтами Виконавця, суто індивідуальні, пов’язані з кількістю докладених зусиль Пацієнтом, виконанням рекомендацій фахівців Виконавця, медичними показниками і індивідуальними особливостями організму, в зв’язку з чим Виконавець не гарантує досягнення таких же результатів у інших людей, так само як і не гарантує результатів зниження ваги в короткі терміни, тому що Виконавець опирається в своїй діяльності на безпечні допустимі фізіологічні норми зниження ваги для чоловіків і жінок, а так само на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

11.3. Неповнолітні Пацієнти приймаються лише у присутності їх батьків. Батьки надають згоду на медичне втручання щодо своїх дітей – неповнолітніх Пацієнтів.

   12. Місцезнаходження та банківські реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю “КЛУБ ДІЄТ”

м. Дніпро, вул Шевченка буд 37

р\р UA383052990000026002060807879 ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 38300552

Публічний Договір

про надання медичних послуг

 

м. Дніпро    «01» лютого 2020 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄТ ЦЕНТР ДОКТОРА БРОВКО», надалі – Виконавець, в особі директора Антошка О.С. що діє згідно статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб (далі — Пацієнти), разом — Сторони, на підставі цього договору (далі — Договір) на наступних умовах:

  1. Визначення термінів

1.1. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець — Суб’єкт господарювання, який надає медичні послуги, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій.

Контактні дані: ТОВ “ДІЄТ ЦЕНТР ДОКТОРА БРОВКО”

Адреса: місце провадження діяльності.

Телефони +38066 430-80-91, +38067 562-05-15

e-mail вказаний на Інтернет-сайті Виконавця.

Договір – Публічний договір про надання медичних послуг, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем.

Додаткові послуги — послуги Виконавця, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Пацієнтом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Інтернет-сайт — інтернет-ресурс Виконавця за доменною адресою: https://dietcenter.com.ua/

Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем та зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

Медичне втручання — це застосування Виконавцем методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм Пацієнта, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю Пацієнта. У тому випадку, коли медичне втручання пов’язане з ризиком для здоров’я Пацієнта, воно допускається лише в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується у разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я Пацієнта іншими методами неможливе.

Пацієнт — особа, що уклала з Виконавцем договір про надання Послуги.

Правила надання послуг (Правила надання послуг клініки доктора Бровко) — порядок та інші умови надання послуг виконавцем пацієнтам. Правила надання послуг клініки доктора Бровко розміщені на Інтернет-сайті.

Персональний план (персональна програма) – індивідуалізований перелік, види та графік послуг, наданий Виконавцем Пацієнту за результатом звернення про надання послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Інтернет-сайті та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підписання Пацієнтом Реєстраційної картки, початок фактичного використання Послуг, оплата рахунку чи інші дії встановлені законом.

Послуги — медичні послуги, які надаються Виконавцем Пацієнтам у відповідності до діючого Переліку послуг. Перелік послуг, їх ціна та інша інформація щодо них наведені в Тарифному плані, що розміщений на Інтернет-сайті.

Тарифний план — затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.

1.2.  Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства Україні про охорону здоров’я».

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Пацієнтам медичних послуг.

1.4. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет- сайті.

Для Пацієнта Договір є обов’язковим з моменту, що настав раніше: здійснення оплати послуг Виконавця за Договором або фактичного прийняття наданих послуг.

Публічний договір для Пацієнтів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Пацієнту на підставі Договору, який укладається між Пацієнтом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання договору.

1.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

Умови Договору викладені у тексті договору та в умовах Тарифних планів для Пацієнтів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства.

Договір, зокрема, Тарифний план, може бути змінений Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнтів на Інтернет-сайті або у інших засобах масової інформації.

У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну.

Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

1.11. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами та обов’язками пацієнта медичного закладу, передбаченими чинним законодавством України.

1.12. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами надання Послуг та Тарифним планом, розміщеними на Інтернет-сайті.

1.13. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку. визначеному чинним законодавством України.

1.14. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду на медичне втручання. Виконавець має право відмовити Пацієнту в наданні послуг в разі відмови Пацієнта від надання згоди на медичне втручання, зокрема, в разі відмови від підписання письмової згоди на медичне втручання.

1.15. Укладенням Договору Пацієнт надає свою згоду і просить Виконавця надсилати інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця. У разі, якщо Пацієнт заперечує чи не згоден з отриманням зазначених повідомлень, він зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця про відмову від розсилки. До отримання Виконавцем такого повідомлення про відмову від розсилки, отримані від Виконавця повідомлення не можуть вважатися спам-розсилкою чи іншими повідомленнями, що надсилаються Виконавцем Пацієнту без згоди Пацієнта. Про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами), Пацієнт зобов’язується невідкладно письмово повідомити Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

   2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення медичного огляду та лікування Пацієнта, а Пацієнт — прийняти і оплатити такі послуги.

2.2. Види та обсяги надання послуг викладені у Тарифному плані який є додатком до цього договору. Види та обсяги послуг, що надаються конкретному Пацієнту можуть коригуватися в залежності від стану здоров’я такого Пацієнта.

   3. Якість послуг

3.1. Виконавець повинен надати Пацієнту передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає законодавству України.

   4. Ціна договору

4.1. Ціна послуг викладена у Тарифних планах, які є невід’ємним додатком до Договору та розміщені на Інтернет-сайті.

   5. Порядок здійснення оплати

5.1. Оплата послуг за Договором здійснюється авансовими (попереднім) платежем у розмірі 100% ціни відповідної послуги, якщо інше не буде письмово узгоджено сторонами.

5.2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Пацієнтом на банківський рахунок Виконавця, що зазначений в реквізитах Договору. Форма розрахунку – оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, банківську карточку або в касу Виконавця у вигляді передоплати.

5.3. Ціна послуг встановлюється та оплачується Пацієнтом згідно Тарифного плану, чинного на день фактичного здійснення оплати.

Ціна оплачених послуг не може бути переглянута Виконавцем та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

5.4. У разі відмови Пацієнта від отримання сплачених послуг, до моменту початку їх фактичного надання, Пацієнт сплачує всі витрати, які Виконавець поніс у зв’язку з підготовкою до надання таких послуг.

5.15. Пацієнт не має права відмовитись від оплати фактично наданих послуг. Клініка має право не надавати послуги, які не оплачено Пацієнтом.

5.16. Якщо з вини Виконавця, зокрема, у разі відмови Виконавця від договору, послуги надаються Пацієнту не у повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених послуг відшкодовується Пацієнту протягом 15-ти робочих днів відповідно до вимог закону та цього договору.

5.17. Якщо неможливість надання послуг у повному обсязі виникла з вини/ініціативи Пацієнта, чим порушено умови даного Договору та(або) вимоги Правил, вартість ненаданих та сплачених медичних послуг Пацієнту не відшкодовується.

5.18. В усіх випадках, коли вартість частково (фактично) наданих послуг не визначена умовами Договору, в тому числі, коли послугу надано не в повному обсязі, вартість фактично наданих послуг визначається згідно затверджених Виконавцем тарифів, станом на день надання таких послуг.

5.19. Крім випадку, передбаченого п.п. 5.16, 5.17 цього договору, Пацієнт має право на повернення раніше сплачених коштів у повному обсязі виключно в разі, якщо Пацієнт не отримав або не почав отримувати жодну з послуг Виконавця протягом строку надання послуг встановленого Виконавцем для Пацієнта у відповідному персональному плану (персональній програмі).

   6. Порядок надання послуг

6.1. Послуги Виконавцем надаються відповідно до Правил надання послуг, що розміщені на Інтернет-сайті.

6.2. Послуги Виконавцем надаються за умови надання Пацієнтом чи його уповноваженими особами Інформованої згоди. Послуги надаються Виконавцем за умови пред’явлення Пацієнтом паспорта, для ідентифікації особи.

6.3. Передача Пацієнту Виконавцем наданих послуг здійснюється в день їх фактичного отримання.

6.4. В разі, якщо Пацієнт після фактичного отримання послуг не заявить мотивовану відмову від прийому послуг, послуги вважаються прийнятими Пацієнтом без застережень і без претензій.

6.5. У разі надходження мотивованої відмови Пацієнта від прийому послуг Сторонами складається Акт з урахуванням необхідних дій і зазначенням строків для їх виконання.

6.6. Місце надання послуг: за фактичним місцезнаходження Виконавця.

6.7. Послуги за кожним отриманим Пацієнтом від Виконавця персональним планом (персональною програмою) повинні бути отримані (спожиті) Пацієнтом протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом такого персонального плану (персональної програми).

В разі, якщо протягом шести місяців з дня оплати Пацієнтом персонального плану (персональної програми), послуги за таким персональним планом (персональною програмою) з вини/ініціативи Пацієнта, надані Пацієнту лише частково (не у повному обсязі), надання послуг за  таким персональним планом (персональною програмою) припиняється, раніше сплачені кошти (повністю чи частково) не повертаються, а зараховуються Виконавцю в якості відшкодування понесених витрат на резервування персоналу, матеріалів і обладнання.

   7. Права та обов’язки сторін

7.1. Пацієнт зобов’язаний:

— з’явитися до місця отримання послуг в час та порядку, визначеним Виконавцем та Правилами надання послуг, розміщеними на Інтернет-сайті;

— повідомити Виконавцеві достовірні дані про себе та надати документ, який посвідчує особу Пацієнта;

 — на всіх документах, на яких Пацієнт ставить особистий підпис, вказувати своє прізвище та ініціали;

— надати Виконавцю повну (відому) інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність інфекційних, хронічних та інших захворювань, наявність медичних протипоказань, наявність алергії та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та проведення лікування;

— ознайомитись із Правилами надання послуг, та дотримуватися їх вимог, протягом дії Договору, у тому числі під час замовлення та отримання послуг, обміну інформацією, а також в усіх випадках перебування Пацієнта в місці отримання послуг;

— не розголошувати Третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та(або) являється конфіденційною інформацією;

— дотримуватись рекомендацій, вказівок, лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, дієтологічних рекомендацій Виконавця та отриманої дієти;

— в разі отримання направлення від Виконавця на прийом до іншого відповідного лікаря, відвідати такого лікаря та надати Виконавцю відповідні результати (висновок, рекомендації, результати аналізів, тощо);

— надавати отримані у третіх осіб в період лікування у Виконавця результати лабораторних досліджень, аналізів та висновки інших спеціалістів щодо стану здоров’я;

— регулярно повідомляти (інформувати) Виконавця про стан здоров’я, самопочуття або будь-яких його змінах;

— попередньо узгоджувати з Виконавцем вживання не передбачених дієтою продуктів та їжі, вживання алкоголю;

— усунути безконтрольне самолікування;

— своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за надані послуги;

— про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами) від Виконавця невідкладно письмово повідомляти Виконавця. Пацієнт несе відповідальність за будь-які ризики, шкоду, тощо, спричинені неповідомленням Виконавця про зміну номеру мобільного телефону (телефонів) та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMSповідомлень, VIBERповідомлень, WhatsAppповідомлень, Telegramповідомлень (повідомлень іншими месенджерами).

— приймати надані послуги, в разі відсутності зауважень.

7.2. Пацієнт має право:

— достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його письмово;

— контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

— у разі, якщо Виконавець не виконує зобов’язання за Договором, Пацієнт має право відмовитись від договору, про що письмово повідомляє Виконавця.

7.3. Виконавець зобов’язаний:

— надати послуги у строки, встановлені цим Договором;

— надати послуги, якість яких відповідає умовам, установленим р. 3 цього Договору;

— здійснювати повідомлення Пацієнтів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 1 днів до дня здійснення вищевказаних змін;

— на вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо;

— відмовити Пацієнту у виготовленні повторного (дублюючого) курсу лікування без додаткового обстеження Пацієнта та дотримання Пацієнтом інших умов, передбачених цим Договором.

7.4. Виконавець має право:

— з метою покращення якості обслуговування здійснювати аудіо-, відеозапис прийому Пацієнта в реєстратурі, а також в залі очікування;

— надсилати Пацієнту  інформаційні повідомлення Виконавця, рекламну інформацію Виконавця, інші повідомлення Виконавця в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення, VIBERповідомлення, WhatsAppповідомлення, Telegramповідомлення (повідомлення іншими месенджерами) на мобільний номер телефону (телефонів) Пацієнта зазначений Пацієнтом в Реєстраційній картці, чи іншим чином доведений Пацієнтом до Виконавця;

— визначати тривалість, обсяг та інші характеристики своїх послуг;

— за наявності медичних підстав та застережень, у тому числі, виявлених в процесі надання послуг, відмовити Пацієнту в у наданні або продовженні надання послуг (призупинити їх надання) і, за необхідності, надати рекомендації та направлення на прийом до іншого відповідного лікаря;

— своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

— отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

— відмовити у наданні послуг Замовнику в будь-який момент, в наступних випадках:

7.5. Сторони зобов’язані виконувати взяті на себе зобов’язання належним чином відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я Пацієнта у разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму (у тому числі, призначеної дієти).

7.6. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

   8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування, а також за негативні наслідки, які виникли при лікуванні в разі:

8.2.1. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

8.2.2. Умовчування чи несвоєчасного надання Пацієнтом інформації про стан свого здоров’я, у т.ч. про особливості організму Пацієнта щодо взаємодії з лікарськими засобами, особисту несумісність, наявність захворювань, тощо.

8.2.3. Надання Пацієнтом інформації з інших лікувальних закладів, які не відповідають фактичному стану здоров’я Пацієнта.

8.2.4. Недотримання Пацієнтом призначеного курсу лікування, приписів, рекомендацій лікаря.

8.2.5. Порушення Пацієнта Правил надання послуг, розміщених на Інтернет-сайті.

8.3. У разі прострочення оплати за Договором,  винна Сторона виплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої до сплати суми за кожен день прострочення.

8.4. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Інтернет-сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Інтернет-сайті.8.5. Виконавець не несе відповідальності за самовільне повторне без письмового узгодження з Виконавцем та/або у строки (період), не погоджені з Виконавцем використання (впровадження) Пацієнтом раніше отриманого курсу лікування. Пацієнт поінформований, що використання (впровадження) отриманого від Виконавця курсу лікування повинно здійснюватися суворо у строки та порядок, узгоджені з Виконавцем, а порушення Пацієнтом цього застереження може бути небезпечним для життя та здоров’я Пацієнта.

   9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили , повинна не пізніше ніж протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого п. 9.2, Сторона, винна в цьому, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням.

Неповідомлення відповідно до п. 9.2. цього Договору та ненадання відповідної довідки позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор, як обставини, що звільняють від відповідальності

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

   10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов ‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

   11. Інші умови

11.1. Інформація, яка стала відома Сторонам під час виконання Договору, є конфіденційною, і жодна із Сторін не буде розголошувати відомості, що стосуються укладання та виконання Договору, без письмового дозволу іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.

Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на цьому сайті, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні неточності чи орфографічні і граматичні помилки або друкарські помилки. Виконавець має право без попереднього повідомлення, але не зобов’язаний без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на сайті.

Виконавець інформує, що історії успіху Пацієнтів публікуються за їх письмовою згодою. Всі опубліковані результати, досягнуті Пацієнтами Виконавця, суто індивідуальні, пов’язані з кількістю докладених зусиль Пацієнтом, виконанням рекомендацій фахівців Виконавця, медичними показниками і індивідуальними особливостями організму, в зв’язку з чим Виконавець не гарантує досягнення таких же результатів у інших людей, так само як і не гарантує результатів зниження ваги в короткі терміни, тому що Виконавець опирається в своїй діяльності на безпечні допустимі фізіологічні норми зниження ваги для чоловіків і жінок, а так само на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язку між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та ін. Інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

Користувачі сайту несуть відповідальність за складання і висловлення власної думки щодо точності, коректності та надійності інформації сайту.

11.3. Неповнолітні Пацієнти приймаються лише у присутності їх батьків. Батьки надають згоду на медичне втручання щодо своїх дітей – неповнолітніх Пацієнтів.

   12. Місцезнаходження та банківські реквізити Виконавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДІЄТ ЦЕНТР ДОКТОРА БРОВКО”

м. Дніпро, вул. Шукліна, буд.27

р\р UA453052990000026006060807132 ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 37988108

Вартість послуг в дієтологічних центрах здоров’я та смачної дієти DietCenter

 

Полтава, Запоріжжя

Послуга

Вартість, грн.

1

Первинний прийом дієтолога з діагностикою складу тіла

270

2

Розробка первинної дієти на 10 днів

330

3

Консультація Повторний прийом 20 хв.

230

4

Розробка раціону на 14 днів*

(вартість дійсна лише в комплексі з послугою Консультація Повторний прийом)

290

5

Консультація дієтолога

300

 

Одеса, Львів, Харків

 

Послуга

Вартість, грн.

1

Первинний прийом дієтолога з діагностикою складу тіла

350

2

Розробка первинної дієти на 10 днів

400

3

Консультація Повторний прийом 20хв.

290

4

Розробка раціону на 14 днів*

(вартість дійсна лише в комплексі з послугою Консультація Повторний прийом)

340

5

Консультація дієтолога

350

 

Київ

Послуга

Вартість, грн.

1

Первинний прийом дієтолога з діагностикою складу тіла

550

2

Розробка первинної дієти на 10 днів

500

3

Консультація Повторний прийом 20 хв.

520

4

Розробка раціону на 14 днів*

(вартість дійсна лише в комплексі з послугою Консультація Повторний прийом)

460

5

Консультація дієтолога

450

Повний перелік послуг і  їх вартість можна дізнатися за телефонами контакт-центру:

Call Center: +38 (067) 562-05-15, +38 (066) 430-80-91,

Telegram, WhatsApp: +38 (099) 088-53-32,

Viber: +38 (099) 673-58-61

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Задать вопрос менеджеру
Введите свое имя и номер телефона и
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите свое имя и номер телефона и
мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Получи свою программу питания онлайн Подробнее
Получи свою программу питания онлайн